Hoàn thiện công tác đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa tại PVEP

đấu thầu quốc tế

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ VÀ MINH HOẠ 10
LỜI MỞ ĐẦU 12
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ. 16
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ. 16
1.1.1. Khái quát về đấu thầu, đấu thầu quốc tế 16
1.1.2. Phân loại đấu thầu quốc tế 17
1.1.2.1. Căn cứ theo hình thức : có 6 hình thức đấu thầu 17
1.1.2.2. Căn cứ theo phương thức 19
1.1.3.Vai trò của đấu thầu quốc tế 21
1.1.4. Các điều kiện trong đầu thầu quốc tế 23
1.2. ĐẤU THẦU  QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA 24
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu mua sắm hàng hoá 24
1.2.1.1. Khái niệm 24
1.2.1.2. Đặc điểm của đấu thầu mua sắm hàng hoá 24
1.2.2. Một số thuật ngữ thường dùng trong đấu thầu mua sắm hàng hoá 25
1.2.3.Các công việc của bên mời thầu mua sắm hàng hóa 27
1.2.3.1. Chuẩn bị đấu thầu 27
1.2.3.2. Tổ chức đấu thầu 28
1.2.3.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu 30
1.2.3.4. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả 31
1.2.3.5. Thương thảo hoàn thiện hợp đồng và kí hợp đồng 32
1.2.4. Các nhân tố tác động đến đấu thầu mua sắm hàng hoá 32
1.2.4.1. Chính sách của Nhà nước và cơ chế quản lý kinh tế 32
1.2.4.2. Thị trường và cạnh tranh trên thị trường. 33
1.2.4.3. Thông tin 34
1.2.4.4. Vốn đầu tư 34
1.3. CÁC QUY ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA 35
1.3.1. Hướng dẫn của WB 35
1.3.1.1. Tạo ra sự cạnh tranh tối đa 35
1.3.1.2. Đảm bảo công khai. 36
1.3.1.3. Phương pháp đánh giá HSDT 36
1.3.2. Hướng dẫn của ADB 36
1.3.2.1. Cạnh tranh 37
1.3.2.2. Phương pháp đánh giá HSDT 38
1.3.2.3. Qui trình thực hiện. 39
1.4. KINH NGHIỆM ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA CỦA CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 40
1.4.1. Các công ty ở Hàn Quốc 40
1.4.2. Các công ty ở Trung Quốc 41
1.4.3. Bài học đối với Việt Nam 43
1.5. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG 45
1.5.1. Do đặc điểm của ngành dầu khí 45
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Ở PVEP. 47
2.1. KHÁI QUÁT VỀ PVEP 47
2.1.1. Tổng quan về mô hình bộ máy tổ chức của PVEP 47
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của PVEP 47
2.1.1.3. Nhiệm vụ 51
2.1.1.4.  Mục tiêu 51
2.1.2. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của PVEP 52
2.1.2.1. Đặc điểm về ngành nghề và sản phẩm kinh doanh 52
2.1.2.2. Đặc điểm về khu vực hoạt động thăm dò và khai thác 52
2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP 53
2.1.3.1. Báo cáo về tình hình khai thác sản phẩm dầu và khí trong thời thời qua 53
2.1.3.2. Tình hình hoạt động thăm dò 56
2.1.3.3. Kết quả về doanh thu của TCT qua các năm 56
2.1.3.4. Tình hình gia tăng trữ lượng dầu khí qua các năm 58
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA Ở PVEP. 60
2.2.1. Nội dung ĐTMSHH  ở PVEP 60
2.2.1.1. Quy định phân cấp quyết định đầu tư và mua sắm hàng hóa của PVEP 60
2.2.1.2. Quy định về nội dung mua sắm hàng hóa của PVEP 62
2.2.2. Quy trình đấu thầu quốc tế MSHH ở PVEP 63
2.2.2.1. Chuẩn bị đấu thầu 65
2.2.2.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu. 71
2.2.2.4.  Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả 73
2.2.2.5. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng. 78
2.2.3. Thực trạng đấu thầu mua sắm hàng hóa của PVEP 80
2.2.3.1. Hình thức và phương thức thực hiện đấu thầu 80
2.2.3.2. Nội dung hàng hóa tiến hành đấu thầu mua sắm 82
2.2.3.4. Hiệu quả về chi phí 86
2.2.3.5. Hiệu quả về mặt thời gian 88
2.2.4. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 89
2.2.4.1. Về quy trình 89
2.2.4.2. Về nội dung thực hiện 90
2.2.4.3. Về cơ chế 91
2.2.4.4. Tổng hợp về các vướng mắc hiện nay. 92
2.2.5. Các biện pháp hoàn thiện hoạt động ĐTMSHH ở PVEP 93
2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA Ở PVEP. 96
2.3.1. Thành tựu đạt được 96
2.3.1.1. Tiết kiệm được chi phí đầu tư 96
2.3.1.2. Đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam 97
2.3.1.3. Chất lượng kế hoạch đấu thầu tốt, khôn ngoan trong các lựa chọn hình thức và phương thức đấu thầu. 98
2.3.1.4. Linh hoạt trong quản lý tiến độ hợp đồng sau đấu thầu. 99
2.3.2. Những tồn tại trong đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa của PVEP 99
2.3.2.1. Chậm tiến độ thực hiện đấu thầu, gây ảnh hưởng tới thời gian thực hiện hợp đồng 100
2.3.2.2. Hiệu quả đám phán ký kết hợp đồng trực tiếp thấp, đặc biệt là nhà thầu chỉ định. 100
2.3.2.3. Xem nhẹ công tác kiểm tra tư cách nhà thầu 101
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 102
2.3.3.1. Hạn chế về trình độ ngoại ngữ của nhân sự chấm thầu quốc tế 102
2.3.3.2. Chưa bố trí đầy đủ nhân sự có năng lực đàm phán và chưa xác định các ngưỡng có thể chấp nhận được khi đàm phán ký kết hợp đồng. 102
2.3.3.3. Chưa cập nhật được thông tin về công nghệ 103
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Ở PVEP. 104
3.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. 104
3.1.1. Cơ hội 104
3.1.2. Thách thức 107
3.2. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA PVEP VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA. 108
3.2.1.. Mục tiêu chiến lược của TCT đến năm 2015 108
3.2.2. Định hướng về đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa đến năm 2015 của PVEP 110
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ MUA SẮM HÀNG HÓA. 111
3.3.1. Sử dụng ma trận SWOT để phân tích khả năng tổ chức đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa ở PVEP. 111
 điểm yếu thì TCT sẽ làm gì. 111
3.3.2. Tăng cường hoạt động của bộ phận marketing trong việc thu thập xử lý thông tin phục vụ cho công tác đấu thầu 113
3.3.3. Hoàn thiện quy trình và kỹ thuật để nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu 114
3.3.4. Tìm kiếm và thuê tư vấn nước ngoài 115
3.3.5. Tăng cường đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ chuyên gia chấm 117
3.3.6. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu 118
3.3.7. Thực hiện đấu thầu qua mạng để cắt giảm chi phí, thời gian và tăng tính minh bạch trong đấu thầu 120
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ VĨ MÔ. 122
3.4.1. Kiến nghị với cơ quan ban ngành quản lí và ban hành về hoạt động đấu thầu. 122
3.4.1.1. Sửa đổi luật đấu thầu đối với ngành dầu khí 122
3.4.1.2. Nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ trong hệ thống quản lý đấu thầu 124
3.4.2. Kiến nghị với nhà nước 125
3.4.2.1. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của WTO 125
3.4.2.2.  Công tác thanh tra kiểm tra 126
3.4.2.3. Giảm bớt thủ tục hành chính 127
KẾT LUẬN 128
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………….129

PHỤ LỤC ………………………………………………………………………131

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. PVEP LÀ TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ
2. TCT TỔNG CÔNG TY
3. WB NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
4. ADB NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á
5. ICB ĐẤU THẦU CẠNH TRANH QUỐC TẾ
6. HSMT HỒ SƠ MỜI THẦU
7. HSDT HỒ SƠ DỰ THẦU
8. MSHH MUA SẮM HÀNG HÓA
9. HSYC HỒ SƠ YÊU CẦU

DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ VÀ MINH HOẠ
I/ BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Kết quả khai thác khí các năm 55
Bảng 2.2: Khối lượng công tác thăm dò thẩm định 56
Bảng 2.3: Kết quả doanh thu các năm 57
Bảng 2.4: Gia tăng trữ lượng dầu khí 58
Bảng 2.5:  Cơ cấu số lượng các gói thầu đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóacủa PVEP theo hình thức và phương thức đấu thầu quốc tế 80
Bảng 2.6: Số lượng các gói thầu đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa của PVEP 83
Bảng 2.7: Giá trị trúng thầu của các gói thầu đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa của PVEP 85
Bảng 2.8: Tiết kiệm qua đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa của 87
Bảng 2.9: Đánh giá tiến độ hoàn thành của các gói thầu đã thực hiện 88
Bảng 2.10: Tổng hợp các gói thầu còn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 93
Bảng 3.1: Tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu 109
Bảng 3.2:  Sản lượng khai thác dầu khí 110
II/ HÌNH VẼ
Hình 1.1: Sơ đồ đấu thầu một túi hồ sơ ( 1 giai đoạn ) 19
Hình 1.2:  Sơ đồ đấu thầu hai túi hồ sơ ( 1 giai đoạn ) 20
Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản trị 50
Hình 2.2: Biểu đồ khai thác dầu thô qua các năm 54
Hình 2.3: Biểu đồ thực hiện việc khai thác khí 55
Hình 2.4: Biểu đồ so sánh gia tăng trữ lượng trong nước và nước ngoài 59
Hình 2.5: Các bước tiến hành đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa 64
III/MINH HOẠ
Minh họa 2.1: Thông báo về chào hàng cạnh tranh 66
Minh hoạ 2.2: Các tiều chuẩn đánh giá sơ bộ 72
Minh hoạ 2.3: Các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết 73
Minh hoạ 2.4: Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng 79
Minh hoạ 2.5: Nội dung các vướng mắc trong đấu thầu 90
Minh hoạ 2.6: Cơ chế phân cấp ra quyết định đầu tư 91
Minh hoạ 2.7: Thẩm quyền kí kết văn bản 92

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Dầu khí là một ngành đặc biệt trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên. Cũng như các loại khoáng sản khác, các sản phẩm dầu mỏ ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, tìm kiếm và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên này là công việc có ý nghĩa to lớn, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Mỗi năm ngành Dầu khí đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 20% GDP. Kể từ khi có chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước đến nay, nhiều hợp đồng về thăm dò khai thác dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam đã được ký kết giữa PetroVietnam và các nhà thầu nước ngoài với tổng số vốn đầu tư hơn 30 tỷ USD. Và trong tương lai các con số này sẽ còn tăng lên vì quá trình tìm kiếm thăm dò dầu khí vẫn đang được tiến hành nhằm phát hiện thêm nhiều mỏ dầu nữa trên khắp đất nước.
Để thực hiện được mục tiêu trên, một công việc luôn được ngành quan tâm nói chung và tập đoàn dầu khí nói riêng đó là mua sắm hàng hóa là các trang thiết bị, công nghệ hiện đại để phục vụ cho công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Từ đó tìm ra được các hàng hóa là các công nghệ trang thiết bị chuyên ngành cũng như không phải chuyên ngành tốt nhất, hiện đại nhất và hiệu quả nhất. Hơn nữa Việt Nam vốn là một quốc gia đang phát triển có nhu cầu về chuyển giao công nghệ là rất lớn. Trong đó hoạt động mua sắm hàng hóa có giá trị cao đang diễn ra sôi nổi đối với các dự án nói chung và dự án dầu khí nói riêng có tầm quan trọng với tổng mức vốn đầu tư hàng năm cho lĩnh vực này chiếm một tỉ lệ không nhỏ trong GDP. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ to lớn này thì việc lựa chọn hình thức để tiến hành mua sắm hàng hóa hiệu quả nhất trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay chỉ có hoạt động đấu thầu. Vì thực chất đấu thầu mua sắm hàng hóa sẽ mang lại sự cạnh tranh, tính minh bạch, hiệu quả và công bằng không chỉ cho doanh nghiệp trong nước mà với cả các doanh nghiệp nước ngoài. Nhờ có đấu thầu, các cơ quan quản lý nhà nước có đủ thông tin thực tế và cơ sở khoa học  để đánh giá đúng năng lực thực sự của khả năng thực hiện dự án dầu khí của Tập đoàn cũng như các nhà thầu. Đồng thời, có thể nâng cao hiệu quả các dự án, tiết kiệm cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, trung bình từ 8 – 15% với dự đoán ban đầu.
Trong thời gian thực tập tại Tổng Công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí, em đã hiểu rõ hơn tầm quan trong của hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa để phục vụ hiệu quả cho các dự án thăm dò khai thác tài nguyên dầu khí. Hầu hết các cán bộ nhân viên làm thầu của TCT đều trình độ chuyên môn, khả năng xử lý linh hoạt. Xong do chưa có một luật điều chỉnh riêng cho ngành dầu khí trong công tác đấu thầu nên có nhiều vấn đề về nội dung thực hiện các gói thầu, cũng như cơ chế thực hiện có nhiều vấn đề phát sinh. Moi vấn đề đều mới chỉ giải quyết theo tình huống chứ chưa có giải pháp cụ thể.  Vì vậy em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa tại Tổng Công ty  Thăm Dò Khai thác Dầu khí (PVEP)  trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ”.
2. Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu đề tài
Nhiệm vụ
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Việt Nam.
Đánh giá thực trạng hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Tổng Công ty Thăm Dò khai thác dầu khí từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy chế đấu thầu mua sắm hàng hóa.
Mục đích nghiên cứu
Đưa ra giải pháp để hoàn thiện các nội dung công việc  và cơ chế trong đấu thầu quốc tế mua sắm hàng hóa còn vướng mắc trong quá trình thực hiện
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng:  Tổng Công ty Thăm Dò Khai thác Dầu Khí với tư cách là bên mời thầu để tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa là các trang thiết bị chuyên ngành và không chuyên ngành.
Phạm vi nghiên cứu:
Không gian: Hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Tổng Công ty Thăm Dò Khai thác Dầu khí trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Thời gian: Công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa từ năm 2005 đến 2008 và phương hướng đến năm 2015.
4. Kết cấu của luận văn
Chương I: Những vấn đề lí luận chung về đấu thầu mua sắm hàng hóa và sự cần thiết hoàn thiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa
Chương II: Thực trang công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Tổng Công ty Thăm Dò Khai thác Dầu khí.
Chương III: Các giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa ở Tổng Công Ty Thăm Dò Khai thác Dầu khí.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình chu đáo của Tiến Sĩ Tạ Văn Lợi, các anh chị Ban Thương Mại Đấu Thầu của PVEP đã giúp đỡ em trong thời gian tìm hiểu về hoạt động của Tổng Công ty nói chung và công tác đấu thầu quốc tế của Tổng Công ty. Em cũng rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy Cô trong Khoa Kinh Tế và Thương Mại Quốc tế cho chuyên đề luận văn tốt nghiệp của em. Em xin chân thành cảm ơn!

Download:


https://www.sugarsync.com/pf/D6086693_699_078488550

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: