Bảng mô tả công việc phòng Kế Toán

CÔNG TY VĂN LƯƠNG
PHÒNG KẾ TOÁN
šÌ

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

…o0o…
I.VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN:
· Ghi nhận, phân loại, tổng hợp, phân tích thông tin trên cơ sở chứng từ kế toán phát sinh, lập báo cáo tài chính.
· Lập các báo biểu, báo cáo hàng tháng, năm tài chính theo quy định của Nhà nước.
· Lập các báo cáo hàng tháng, năm tài chính theo quy định kiểm soát quản lý nội bộ của Cty.
·  Phân tích thông tin trên các báo cáo cung cấp Nhà quản lý nhằm mục đích phục vụ quyết định kinh doanh và quyết định các hoạt động trong tương lai của Công ty.  

II.TỔ CHỨC PHÒNG KẾ TOÁN

1. KẾ TOÁN TRƯỞNG :
Nhiệm vụ:
–    Tổ chức, quản lý phòng kế toán.
– Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.
– Lập báo cáo trình Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát của HĐQT.
– Phân loại và cung cấp thông tin quản lý.
– Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.
Công việc đầu tháng:
– Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng.
– Kiểm tra báo cáo tài chính tháng.
– Tóm tắt tình hình thực hiện tháng trước (những vấn đề đã thực hiện và còn tồn tại) 
– Chuẩn bị và phổ biến kế hoạch thực hiện trong tháng. 
Công việc hàng ngày:
– Kiểm tra, ký tên bảng kê số dư tài khoản tiền gửi và ghi nhận trên sổ nhật ký.
– Tập hợïp các khoản chi, kiểm tra các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi, cân đối và  giải quyết các khoản chi.
– Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, dự thu, phân công liên hệ khách hàng để đối chiếu công nợ phải thu hoặc đòi nợ.
– Ghi nhận các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày.
Công việc hàng tuần:
– Căn cứ các tài liệu liên quan như nêu trên lập báo cáo tuần và dự họp giao ban sáng thứ bảy hàng tuần.
– Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế toán thuế kiểm tra lại chứng từ khai thuế VAT cho tháng đang hoạt động để chuẩn bị lập hồ sơ khai thuế tháng. 
– Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế Toán Tổng Hợp kiểm tra lại phần hành kế toán của các Kế Toán Viên để chuẩn bị lập báo cáo tài chính tháng. 
– Căn cứ các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày để cập nhật trên sổ tay theo dõi giải quyết và phân tích các nội dung lưu ý trình Ban Giám Đốc có ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Công việc khác:
– Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng tổ chức quản lý công việc cho người thừa hành.
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của nhà nước…).
Tài liệu và sổ sách: 
Lưu trữ các tài liệu liên quan pháp lý của Công ty. 
–    Quản lý sổ nhật ký hoạt động của phòng kế toán.
–   Quản lý sổ theo dõi hợp đồng đã ký đã thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện.
– Kiểm tra và phân công hồ sơ khai thuế VAT,  tài liệu về thuế (bảng khai hàng tháng, quyết toán thuế, số dư thuế của phòng máy…)
– Quản lý sổ tay theo dõi doanh thu, giá vốn, tình hình thu – chi, công nợ phải thu, phải trả, bảng kê danh mục và tính trích khấu hao tài sản cố định, báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa, bảng kê chi tiết tạm ứng theo đối tượng, bảng kê chi tiết tập họp chi phí công trình, kinh doanh theo đối tượng, bảng kê chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước (nếu có); bảng kê chi tiết ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn; bảng kê chi tiết vay ngắn hạn, dài hạn theo đối tượng; bảng kê chi tiết chi phí phải trả, 
– Quản lý sổ thống kê và phân tích tình hình thực hiện hoạt động của Công ty
Mẫu biểu áp dụng:    Tài liệu đính kèm (phổ biến sau).
2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP :
Nhiệm vụ:
Thực hiện thay Kế Toán Trưởng về việc tổ chức, quản lý phòng kế toán khi Kế Toán  Trưởng không có mặt tại Công ty.
– Lập báo cáo tài chính tháng, năm theo quy định chế độ kế toán hiện hành, có đầy đủ chi tiết trên các bảng kê chi tiết.   
–  Quản lý hợp đồng của Công ty đã ban hành, lưu tại phòng kế toán trong Công ty
–  Hướng dẫn nhân viên thừa hành các phần hành kế toán
 
Công việc đầu tháng:
– Lập báo cáo tài chính tháng trước từ  ngày 01 đến ngày 06 hàng tháng.
Công việc hàng ngày:
– Kiểm tra phần hành của Kế Toán Viên nhằm mục đích cập nhật kịp thời, phân loại phù hợp, tổng hợp thường xuyên các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Lưu ý kế toán công nợ phải thu: xem xét chi tiết để hoàn thiện hồ sơ phải thu hoặc  đốc thúc các công nợ còn phải thu.
Lưu ý kế toán thanh toán tạm ứng: xem xét, đối chiếu định mức ứng tối đa, kiểm tra việc sử dụng các khoản ứng và thanh toán hoàn ứng hợp lý.
Lưu ý kế toán hàng hóa: xem xét, kiểm tra báo cáo nhập xuất tồn và chi tiết hồ sơ nhập xuất cho phù hợp.
Lưu ý kế toán giá thành dự án : kiểm tra hồ sơ tập hợp chi phí tính giá thành cho từng công trình, từng dự án. 
Công việc hàng tuần :
– Căn cứ công việc hàng ngày ghi nhận, lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong tuần và những vấn đề cần quan tâm của tuần kế tiếp.
– Tổ chức thực hiện giải quyết sự vụ còn tồn đọng theo quyết định của Kế Toán Trưởng  
– Tuần cuối hàng tháng kiểm tra lại phần hành kế toán của các Kế Toán Viên để chuẩn bị lập báo cáo tài chính tháng (lưu ý việc xác định doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý theo quy định kế toán dồn tích). 
Công việc khác:
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán viên để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của nhà nước…).
– Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.
Tài liệu và sổ sách: 
– Lưu trữ hệ thống các báo cáo bao gồm. 
Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm.
Báo cáo kiểm toán hàng năm.
Báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
Bộ hồ sơ khai thuế hàng tháng. 
–     Lưu trữ các tài liệu là cơ sở để lập báo cáo tài chính. 
– Quản lý hệ thống sổ sách kế toán bao gồm các sổ sách kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
Mẫu biểu áp dụng:
– Tài liệu đính kèm (phổ biến sau).
3. KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH :
Nhiệm vụ:
 – Lập bảng kê tập hợp và phân loại chi phí phát sinh vào giá thành của từng công trình, từng dự án và chi tiết cho từng hạng mục làm cơ sở tính toán giá thành hợp lý của công trình, dự án (theo hạng mục nếu có).
– Lập phiếu tính giá thành từng công trình, tính giá thành thực tế và giá thành kế hoạch để so sánh báo cáo kết quả.
– Lập hồ sơ cập nhật, theo dõi chi tiết cho từng công trình, dự án chi tiết theo từng hạng mục nếu có, đối chiếu số lượng thực tế phát sinh trên sổ sách với dự toán đã duyệt theo hợp đồng. 
– Thông báo giá trị của những hạng mục, công trình, dự án vượt dự toán được duyệt để nhà quản lý quan tâm giải quyết kịp thời.
– Thông báo giá trị của những hạng mục, công trình, dự án giải quyết chậm so với dự toán được duyệt để nhà quản lý quan tâm giải quyết kịp thời.
– Là nhân viên phòng kế toán được phân công tham gia vào Ban quản lý dự án để giải quyết nhiệm vụ kế toán trong Ban quản lý dự án.
 
Công việc đầu tháng:
– Tính toán chi tiết chi phí giá thành của từng công trình, đối chiếu doanh thu tháng để xác định giá vốn hạng mục, công trình cụ thể (phải đảm bảo tính tương xứng giữa doanh thu và chi phí) thời gian hoàn thành và chuyển số liệu sang bộ phận kế toán tổng hợp  từ  ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
Công việc hàng ngày:
– Kiểm tra các chứng từ liên quan các hồ sơ dự án (công trình, hạng mục công trình) đối chiếu với dự toán đã được duyệt.
– Kiểm tra và ký tên trong các hồ sơ tài liệu đề xuất thu, chi, ký nháy trên chứng từ đề xuất thanh toán (đối với các công trình hạng mục đang thực hiện).
– Báo cáo nhanh cho Kế Toán Trưởng khả năng thu và nhu cầu chi để đảm bảo đáp ứng về mặt tài chính cho hoạt động của công ty.
– Lập hồ sơ thu và đốc thúc thu các khoản phải thu còn tồn đọng.  
Công việc hàng tuần:
– Căn cứ công việc hàng ngày ghi nhận, lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong tuần và những vấn đề cần quan tâm của tuần kế tiếp.
– Tuần cuối hàng tháng kiểm tra lại các công việc chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính tháng.
– Cuối tháng phải lập phiếu tính giá thành để kiểm tra đối chiếu.
Công việc khác:
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán, kịp thời đề xuất ý kiến hoàn thiện mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
– Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.
Tài liệu và sổ sách: 
– Lưu trữ hệ thống sổ sách bao gồm. 
Bảng kê tổng hợp chi phí phát sinh các công trình, dự án cập nhật.
Bảng kê chi tiết chi phí phát sinh các công trình, dự án cập nhật.
Các tài liệu khác nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trong quản lý của Công ty.
Mẫu biểu áp dụng:
– Tài liệu đính kèm (phổ biến sau).
4. KẾ TOÁN THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG:
Nhiệm vụ:
–    Căn cứ chứng từ ngân hàng lập hồ sơ kế toán chi tiết tài khoản tiền gởi ngân hàng, chi tiết đối với từng tài khoản tiền gửi.
– Lưu chứng từ kế toán chứng minh cho các định khoản kế toán ngân hàng. 
– Lập hồ sơ và thực hiện liên quan bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, … ký quỹ, mở L/C, thanh toán nước ngoài, thủ tục vay ngân hàng, vay khác…
Công việc đầu tháng:
– Hoàn thiện sổ sách kế toán chi tiết và chuyển số liệu sang bộ phận kế toán giá thành dự án, kế toán tổng hợp từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
Công việc hàng ngày:
– Trình ký số dư tiền gửi hàng ngày, quan hệ ngân hàng để rút tiền hoặc nộp tiền.
– Thực hiện các thủ tục bảo lãnh, ký quỹ, mở L/C, vay ngân hàng, vay khác…khi có nhu cầu và theo dõi thanh toán các khoản này.
Công việc hàng tuần:
– Căn cứ công việc hàng ngày ghi nhận, lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong tuần và những vấn đề cần quan tâm của tuần kế tiếp.
– Tuần cuối hàng tháng kiểm tra lại các công việc chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính tháng.
Công việc khác:
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán, kịp thời đề xuất ý kiến hoàn thiện mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
– Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.
Tài liệu và sổ sách: 
– Lưu trữ hệ thống sổ sách bao gồm. 
+  Sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng, bảo lãnh, vay, ký quỹ, sổ phụ ngân hàng.
+  Các tài liệu khác nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trong quản lý của Công ty.
Mẫu biểu áp dụng:
– Tài liệu đính kèm (phổ biến sau).
5. KẾ TOÁN CÔNG NỢ :
Nhiệm vụ:
Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty.
– Căn cứ chứng từ kế toán lập hồ sơ kế toán chi tiết tài khoản công nợ phải thu, phải trả, chi tiết đối với từng đối tượng công nợ.
– Định kỳ 06 tháng tiến hành đối chiếu công nợ với khách hàng, đặc biệt vào thời diểm kết thức năm tài chính.
–  Lưu chứng từ kế toán liên quan đến công nợ phải thu, phải trả. 
Công việc đầu tháng:
– Hoàn thiện sổ sách kế toán chi tiết và chuyển số liệu sang bộ phận kế toán giá thành dự án, kế toán tổng hợp từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
Công việc hàng ngày:
– Kiểm tra khả năng thu và nhu cầu chi để đảm bảo về mặt tài chính cho hoạt động của Công ty được ổn định.
– Đốc thúc thu các khoản phải thu còn tồn đọng.  
– Kiểm tra hồ sơ chi của các công nợ, đảm bảo thủ tục đầy đủ trước khi thực hiện lệnh chi tiền.
Công việc hàng tuần:
– Căn cứ công việc hàng ngày ghi nhận, lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong tuần và những vấn đề cần quan tâm của tuần kế tiếp.
– Báo cáo tuần trong ngày họp phòng về khả năng thu nợ và dự kiến nhu cầu chi cho tuần kế tiếp.
– Tuần cuối hàng tháng kiểm tra lại các công việc chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính tháng.
– Báo cáo tình hình công nợ (Bảng kê danh sách công nợ phải thu, phải trả), lập bảng dự kiến các khoản thu- trả nợ cho tuần kế tiếp và trình cho kế toán trường vào đầu giờ chiều thứ sáu hàng tuần. 
Công việc khác:
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán, kịp thời đề xuất ý kiến hoàn thiện mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, 
– Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.
Tài liệu và sổ sách: 
– Lưu trữ hệ thống sổ sách bao gồm. 
+  Sổ kế toán chi tiết tài khoản công nợ phải thu, phải trả 
+  Bảng kê chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo đối tượng.
+  Các tài liệu khác nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trong quản lý của Công ty.
Mẫu biểu áp dụng:
– Tài liệu đính kèm (phổ biến sau).
6. KẾ TOÁN THANH TOÁN – KẾ TOÁN THUẾ V.A.T:
Nhiệm vụ:
Trình ký và kiểm kê số dư tồn quỹ hàng ngày
Căn cứ chứng từ phát sinh, kiểm tra các giấy đề xuất (đề xuất thanh toán, đề xuất tạm ứng, Bảng kê thanh toán tạm ứng) trên cơ sở được duyệt.
– Lập sổ sách kế toán tiền mặt phân loại chứng từ, cập nhật, định khoản kịp thời.
– Lập sổ sách kế toán tạm ứng, chi tiết cho từng đối tượng. 
– Cập nhật kịp thời các số liệu phát sinh vào hồ sơ khai thuế hàng tháng, trình Kế Toán Trưởng kiểm traVAT đầu vào vào ngày 25 dương lịch.
– Lưu chứng từ kế toán chứng minh cho các định khoản kế toán tiền mặt, kế toán   tạm ứng. 
 
Công việc đầu tháng:
– Hoàn thiện sổ sách kế toán chi tiết chuyển số liệu sang bộ phận kế toán tổng hợp, kế toán giá thành dự án từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
Công việc hàng ngày:
– Trình kiểm tra và ký số dư tiền mặt hàng ngày.
– Trình ký chứng từ kế toán, lập phiếu thu, phiếu chi.
– Thông báo nhu cầu tiền mặt cần thiết để đảm bảo về mặt tài chính cho hoạt động của Công ty được ổn định.
– Kiểm tra hồ sơ chi đảm bảo thủ tục đầy đủ trước khi thực hiện lệnh chi tiền.
– Đối chiếu số thuế VAT trên sổ sách và trên tờ khai thuế hàng tháng.
Công việc định kỳ:
– Căn cứ công việc hàng ngày ghi nhận, lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong tuần và những vấn đề cần quan tâm của tuần kế tiếp.
– Lập bảng dự kiến thu, chi tiền mặt cho tuần kế tiếp và trình cho Kế Toán Trưởng vào đầu giờ chiều thứ sáu hàng tuần.
Công việc cuối tháng:
– Tuần cuối hàng tháng kiểm tra lại các công việc chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính tháng.
Công việc khác:
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán, kịp thời đề xuất ý kiến hoàn thiện mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
– Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.
Tài liệu và sổ sách: 
– Lưu trữ hệ thống sổ sách bao gồm. 
+  Sổ kế toán chi tiết tài khoản tiền mặt.
+  Sổ kế toán chi tiết tài khoản tạm ứng
+  Bảng kê chi tiết tài khoản tạm ứng theo đối tượng.
+  Các tài liệu khác nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trong quản lý của Công ty.
Mẫu biểu áp dụng:
– Tài liệu đính kèm (phổ biến sau).
7. KẾ TOÁN THEO DÕI HÀNG TỒN KHO- DOANH THU  :
Nhiệm vụ:
Căn cứ phiếu nhập xuất kho hàng hóa (lưu ý ghi rõ đối tượng xuất, thuộc hợp đồng nào, hạng mục nào) làm cơ sở ghi nhận vào sổ sách và báo cáo nhập xuất tồn trong tháng.
Kiểm tra chứng từ hàng nhập phải có đủ hồ sơ nhập, hàng xuất phải đủ thủ tục xuất.
– Phân loại hàng hóa phải rõ ràng, mã hàng hóa phải thống nhất cách theo dõi với phòng kinh doanh.
– Đối chiếu số dư hàng tháng với phòng kinh doanh kịp thời giải quyết ngay những trường hợp chênh lệch.
– Hàng tháng tham gia kiểm kê chọn mẫu, định kỳ 3 tháng mở rộng mẫu kiểm, 6 tháng tổ chức tham gia kiểm kê toàn bộ kho hàng (2 lần/năm) .  
 
Công việc đầu tháng:
– Hoàn thiện sổ sách kế toán chi tiết chuyển số liệu sang bộ phận kế toán tổng hợp từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
Công việc hàng ngày:
– Liên hệ phòng kinh doanh xác định số lượng nhập, xuất, tồn kho hàng ngày, ghi nhận, kiểm tra chứng từ, bổ sung đơn giá trên các chứng từ nhập xuất kho (nếu P.kinh doanh chưa phản ánh trên các chứng từ này) trước khi cập nhật vào bảng kê và sổ sách kế toán.
Công việc hàng tuần:
– Căn cứ công việc hàng ngày ghi nhận, lưu ý những vấn đề cần quan tâm trong tuần và những vấn đề cần quan tâm của tuần kế tiếp.
– Tuần cuối hàng tháng kiểm tra lại các công việc chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính tháng.
Công việc khác:
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán, kịp thời đề xuất ý kiến hoàn thiện mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
– Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.
Tài liệu và sổ sách: 
– Lưu trữ hệ thống sổ sách bao gồm. 
+  Sổ kế toán chi tiết tài khoản hàng tồn kho
+  Bảng kê chi tiết nhập xuất tồn.
+  Các tài liệu khác nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trong quản lý của Công ty.
Mẫu biểu áp dụng:
– Tài liệu đính kèm (phổ biến sau).
8. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ LAO ĐỘNG :
Nhiệm vụ:
– Quản lý, theo dõi TSCĐ về số lượng và giá trị (nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại) chi tiết theo từng bộ phận hoặc cá nhân sử dụng.
– Theo dõi tình hình tăng, giảm, biến động của TSCĐ.
– Tính, trích và phân bổ khấu hao TSCĐ, công cụ lao động hàng tháng
Công việc khác:
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán, kịp thời đề xuất ý kiến hoàn thiện mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.
– Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.
Tài liệu và sổ sách: 
– Lưu trữ hệ thống sổ sách bao gồm :
+  Sổ tài sản cố định, sổ theo dõi công cụ lao động
+  Bảng tính trích và phân bổ khấu hao TSCĐ, công cụ lao động.
+  Các tài liệu khác nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết trong quản lý của Công ty.
9. THỦ QUỸ :
Nhiệm vụ:
– Quản lý quỹ tiền mặt và các chứng từ có giá trị như tiền tại công ty.
Công việc hàng ngày:
– Hàng ngày, căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi, thủ quỹ tiến hành thực thu, thực chi và cập nhật vào sổ quỹ tiền mặt số tiền thu , chi trong ngày.
– Cuối ngày chuyển sổ quỹ qua kế toán thanh toán để đối chiếu và lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt.
– Thực hiện các công việc khác do Kế Toán Trưởng phân công.
Tài liệu và sổ sách: 
– Quản lý và lưu trữ sổ quỹ tiền mặt. 
Trên đây là bảng mô tả công việc của từng phần hành kế toán. Với số lượng nhân sự và khối lượng công việc hiện tại, phòng tạm thời phân công công việc như sau :
: Kế Toán Trưởng
: Kế toán tổng hợp kiêm Kế toán tài sản cố định
: Kế toán ngân hàng kiêm kế toán công nơ.
: Kế toán công trình.
: Kế toán vật tư, hàng hoá, doanh thu tiêu thụ
: Kế toán thanh toán 
: Hỗ trợ nhập số liệu và kiểm tra tính chính xác của số liệu  nhập vào phần mềm kế toán .
Sau khi số liệu đã được nhập đầy đủ vào phần mềm kế toán và chương trình đi vào ổn định, sẽ tiến hành sắp xếp và phân công lại công việc trên cơ sở các phần hành kế toán nói trên để phù hợp với tình hình mới

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: